Rasa Juknevičienė

Europos Parlamento (EP) narė Rasa Juknevičienė paskirta pranešėja (rapporteur) Parlamente
svarstant Europos Komisijos (EK) pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir ES Tarybos reglamento dėl
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KPTBP).
Šį didelės apimties klausimą, pradėtą svarstyti praėjusios kadencijos Europos Parlamente,
parlamentarei iš Lietuvos R. Juknevičienei patikėjo EP Vystymosi komitetas (Development
Committee – DEVE). Ji kartu su kitais trimis pranešėjais iš EP Vystymosi komiteto ir Užsienio
reikalų komiteto atstovaus Europos Parlamento pozicijai derybose su kitomis ES institucijomis dėl
galutinio dokumento teksto.
Svarstomame teisės akte siūloma sujungti kelis iki šiol atskirai veikusius finansinius
instrumentus, kuriais finansuojama Europos Sąjungos politika vystomojo bendradarbiavimo,
kaimynystės ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse. Europarlamentarė iš Lietuvos laikosi
pozicijos, kad tokie pakeitimai neturėtų kaip nors susilpninti deramo finansavimo Rytų partnerystės
valstybėms, remiant jose vykdomas sudėtingas reformas, kylančias iš įsipareigojimų, fiksuotų
Asociacijos susitarimuose su ES, įskaitant išsamius ir visapusiškus laisvosios prekybos susitarimus
ir skatinant ekonomikos augimą per investicijas.
„Svarbu, kad Europos Sąjungai modifikuojant finansavimo struktūrą, nenukentėtų politiniai
tikslai ir uždavinių įgyvendinimas. Todėl Europos kaimynystės instrumento tikslai, paramos
skirstymo kriterijai ir veikimo principai neturėtų keistis – ES savo finansinius instrumentus privalo
ir toliau pasitelkti darniai Rytų partnerystės valstybių, pirmiausia – Ukrainos – integracijai į ES.
Būdama klausimo pranešėja stengsiuosi maksimaliai stiprinti paramos Rytų partnerystės šalims
instrumentus, kurie Lietuvai yra ypač svarbūs. Dėl Lietuvos principingos pozicijos atsirado
strateginę reikšmę įgijęs „Europos planas Ukrainai“, kuriuo numatoma visokeriopa parama šiai
saugumo, demokratijos ir ekonominių reformų iššūkius išgyvenančiai valstybei, kuriai ES politinė
bei finansinė parama yra ypač svarbi“, – pabrėžė R. Juknevičienė.
Minėtu 2018 m. birželio 14 d. pateiktu EK pasiūlymu siekiama supaprastinti esamą ES išorės
veiksmų finansavimo struktūrą ateinančiam ES penkerių metų biudžetiniam laikotarpiui ir įtraukti
kelias finansines priemones į naują KPTBP, įskaitant Europos kaimynystės instrumentą.
Parlamentas priėmė savo poziciją dėl šio pasiūlymo per pirmąjį svarstymą 2019 m. kovo 27 d.,
ragindamas skirti daugiau lėšų šiai priemonei, nuosekliau įtraukti Europos Parlamentą į jos
įgyvendinimo priežiūrą, ir priimti nuostatas dėl pagalbos teikimo sustabdymo tais atvejais, kai
šiurkščiai pažeidinėjamos žmogaus teisės.
Pranešėjo pozicija EP labai svarbi, nes būtent jis kuruoja dokumento kūrimo ir priėmimo
procesą Parlamente, atstovauja EP priimtą pozicijai derybose su Europos Taryba ir Europos
Komisija. Nuo šio asmens iš esmės priklauso, kaip atrodys Parlamento dokumentas: jis kuruoja ne
tik svarstymą komitete, pataisų ir pasiūlymų teikimą, bet ir balsavimo procesą, pristato galutinį

dokumentą Parlamentui plenarinėje sesijoje. Išskirtiniais atvejais vienam pranešimui gali būti
skiriami keli pranešėjai.
R. Juknevičienė į Europos Parlamentą išrinkta š. m. gegužę. Ji priklauso Europos liaudies
partijos frakcijai Europos Parlamente.

Print Friendly, PDF & Email