Etikos kodeksas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis Galimybė gauti ir skleisti informaciją, būdama viena iš pagrindinių žmogaus teisių, yra gerbiama, ją įgyvendinant atsižvelgiama į visas kitas žmogaus teises ir laisves. Nuolat siekiama teisingos jų pusiausvyros.

2 straipsnis Informacijos nelaikome nei savo nuosavybe, nei preke. Informacijos laisvė nesuderinama su viešosios informacijos pirkimu už pinigus ar kitokį atlygį. Skelbiant reklamą apie tai informacijos vartotojas aiškiai informuojamas.

3 straipsnis Gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją,skelbiame tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones. Perteikdami įvairias nuomones, neskleidžiame nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką.

4 straipsnis Žinios ir nuomonės aiškiai skiriamos. Užtikriname, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų.

5 straipsnis Gerbdami nuomonių įvairovę, įsipareigojame skaitytojams pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais.

6 straipsnis Kritiškai vertiname savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikriname faktus, remiamės ne mažiau kaip dviem šaltiniais. Nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, galime skelbti tokią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

7 straipsnis Informacija renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais.

8 straipsnis Užtikriname, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

9 straipsnis Prašydami informacijos, Paninfo.lt žurnalistai turi prisistatyti savo vardu ir pavarde, nurodyti, kokiai žiniasklaidos priemonei atstovauja, įspėti žmogų, kad jo žodžiai gali būti viešai paskelbti visuomenės informavimo priemonėse. Jeigu pokalbis įrašomas, žurnalistas privalo apie tai informuoti pašnekovą.

10 straipsnis Paninfo.lt žurnalistai galutinio savo kūrinio varianto neprivalo derinti su informaciją suteikusiu asmeniu.

11 straipsnis Norėdami gauti informacijos, Paninfo.lt žurnalistai neturi informacijos šaltiniui daryti spaudimo ar siūlyti už ją atlyginti, taip pat piktnaudžiauti savo visuomeniniu statusu ir profesinėmis galimybėmis.

12 straipsnis Paninfo.lt žurnalistai skelbdami informaciją, kurią jiems suteikė sukrėtimo, bejėgiškos būsenos paveiktas žmogus, privalo įsitikinti, ar jos paskelbimas nepažeis šio asmens teisių, stengtis numatyti galimas neigiamas pasekmes šiam asmeniui.

13 straipsnis Paninfo.lt žurnalistai rūpinasi nepilnamečių apsauga nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio, savo skelbiamojoje informacijoje nesistengia sukelti nepilnamečiams sielvarto ar baimės.

14 straipsnis Stengiamės nurodyti, kas mums suteikė informaciją. Tačiau jei informacijos šaltinis prašo išlaikyti jo vardą paslaptyje, Paninfo.lt žurnalistai, redakcija neturi teisės jo atskleisti. Tokiu atveju redkcija prisiima teisinę ir moralinę atsakomybę dėl skelbiamos informacijos patikimumo.

15 straipsnis Paninfo.lt žurnalistai,redakcija neskelbia informacijos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai skatina daryti nusikaltimus, pažeisti viešąją tvarką, mėgdžioti agresyvų elgesį. Taip pat neskelbia informacijos, kurioje propaguojamas ar patraukliai vaizduojamas rūkymas, girtavimas, narkotikų ar kitų kvaišalų vartojimas, azartiniai žaidimai.

16 straipsnis Paninfo.lt žurnalistai,redakcija nepropaguoja žmonių ar jų grupių antgamtinių, nerealių savybių, paranormalių reiškinių, išskyrus atvejus, kai tokia informacija pateikiama kaip pramoga arba įstatymais nedraudžiamo tyrimo objektas.

17 straipsnis Paaiškėjus, kad Paninfo.lt pateikta informacija yra netiksli arba klaidinga, netikslumai nedelsiant tikslinami arba tokia informacija nedelsiant peneigiama adekvačioje vietoje, be komentarų. Ištaisius klaidas internete, nurodoma, kad kūrinio turinys buvo pakeistas ir / ar papildytas.

18 straipsnis Rinkdami ir pateikdami informaciją apie nusikalstamas veikas, nelaimingus atsitikimus ir kitokius atvejus, kai asmenims padaroma turtinė ar neturtinė žala, stengiamės, kad tokia informacija nesukeltų nukentėjusiam ir nekaltam asmeniui papildomų išgyvenimų ir kančių.

19 straipsnis Vadovaujamės taisykle, kad kritikos ribos privataus asmens atžvilgiu yra daug siauresnės nei viešojo asmens atžvilgiu, todėl informuodami apie privatų asmenį pirmenybę turi teikti privataus gyvenimo apsaugai, o apie viešą asmenį – visuomenės interesui.

20 straipsnis Neigiamai kritikuojamam asmeniui visada suteikiame galimybę paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją. Jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešame tame pačiame kūrinyje.

II. ŽURNALISTŲ, REDAKCIJOS NEPRIKLAUSOMUMAS IR VEIKLOS SKAIDRUMAS

21 straipsnis Paninfo.lt žurnalistai gali atsisakyti portalo redaktoriaus užduoties, jeigu ji prieštarauja šalies įstatymams, žurnalisto etikai ir jo įsitikinimams.

22 straipsnis Paninfo.lt žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus redakcijai.

Žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje. Dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla.

23 straipsnis Paninfo.lt žurnalistas neturi teisės priimti dovanų, mokamų kelionių ir atostogų bei kitokio įsiteikimo, kuris gali pakenkti jo nepriklausomumui. Žurnalistas kiekvienu atveju privalo pranešti visuomenei apie gautą bet kokią paramą, išskyrus redakcijos, su kuria žurnalistą sieja darbo ar kūrybiniai santykiai, mokamą atlyginimą ar suteiktą paramą.

24 straipsnis Paninfo.lt žurnalistai, redakcija, nenaudoja turimos profesinės informacijos savo asmeniniams tikslams ir naudai.

25 straipsnis Aiškiai atskiriame reklamą (įskaitant ir politinę reklamą) nuo žurnalistų kūrinių. Žurnalistas turi teisę atsisakyti rengti reklaminę informaciją.

26 straipsnis Paninfo.lt žurnalistai nenaudoja reklamai savo vardo, atvaizdo ir balso, išskyrus tuos atvejus, kai tokia reklama siekiama socialinių ar humanistinių tikslų ar reklamuojamas žurnalisto sukurtas kūrinys, visuomenės informavimo priemonė.

27 straipsnis Paninfo.lt žurnalistai ar redakcija, rengdama informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

III. ASMENS GARBĖS, ORUMO IR PRIVATUMO APSAUGA

28 straipsnis Paninfo.lt žurnalistai, redakcija, neskelbia žinių apie privatų žmogaus gyvenimą be jo sutikimo, nebent tos žinios būtų susijusios su viešuoju asmeniu, yra svarbios visuomenei arba fiksuojami teisės pažeidimai ar nusikalstama veika.

29 straipsnis  Laikomės nekaltumo prezumpcijos. Žmogų kaltu gali pripažinti tik teismas įsiteisėjusiu sprendimu arba nuosprendžiu.

30 straipsnis Neskelbiame nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų.

31 straipsnis Neskelbiame ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų, išskyrus atvejus, kai juos skelbti yra viešasis interesas arba šie duomenys yra viešai prieinami / paskelbti.

32 straipsnis Neskelbiame įtariamojo padarius nusikalstamą veiką asmens duomenis, iš kurių būtų galima nustatyti jo tapatybę. Jeigu visuomenės interesais būtina paskelbti įtariamojo padarius nusikaltimą, kaltinamojo, teisiamojo pavardę, o vėliau šis nusikaltimo faktas neįrodomas, informuojame visuomenę apie tai, jog tas asmuo nekaltas.

Nesistengiame priminti apie anksčiau pareikštus ir nepasitvirtinusius įtarimus padarius nusikalstamą veiką, nebent būtų viešas interesas tokią informaciją paskelbti. Tokiu atveju privaloma pažymėti, jog įtarimai nepasitvirtino.

33 straipsnis Neskelbiame duomenų apie asmenį, nukentėjusį nuo nusikalstamos veikos, be to asmens sutikimo, o asmeniui žuvus – be jo artimųjų sutikimo. Šie duomenys gali būti skelbiami be asmens ar jo artimųjų sutikimo tik tais atvejais, kai nuo nusikalstamos veikos nukentėjo viešasis asmuo arba skelbti šiuos duomenis yra viešasis interesas.

34 straipsnis Neskelbiame nusikalstamos veikos liudytojo asmens duomenų, pagal kuriuos galima nustatyti to asmens tapatybę.

35 straipsnis Nesant viešojo intereso neskelbiame skolininkų asmens duomenų, informacijos apie jų mokumą.

36 straipsnis Nepriminame apie anksčiau atliktą ir prie labai sunkių ar sunkių nepriskiriamą nusikalstamą veiką, už kurią žmogus jau atliko bausmę ir išnyko teistumas. Ši taisyklė netaikoma, jei šis žmogus ir toliau dirba darbą, kuris buvo susijęs su jo įvykdyta nusikalstama veika, arba jeigu šis žmogus pretenduoja eiti visuomenėje reikšmingas pareigas.

37 straipsnis Nesiekiamei piktnaudžiauti katastrofų, avarijų, mirties, bandymo nusižudyti, sužalotų asmenų, smurto, agresijos ar žiauraus elgesio su gyvūnais vaizdais bei istorijomis, kurie gali žeisti ten vaizduojamų asmenų ar jų artimųjų jausmus bei informacijos vartotojų jautrumą. Informuojant apie tokio pobūdžio įvykius vengiame nepagrįstų kaltinimų, ironijos, sarkazmo, patyčių elementų. Skelbiame įspėjimus ar atitinkamai žymime informaciją, sudarydami sąlygas jautriems informacijos vartotojams tokios informacijos išvengti.

38 straipsnis Neskelbiame informaciją apie afekto būsenoje esantį asmenį, taip pat nufilmuotus ir nufotografuotus vaizdus su afekto būsenoje esančiu ar mirštančiu asmeniu.

Gerbdami asmens ir jo artimųjų privatumą, neminime pavardžių ar kitokių šį asmenį (ypač nepilnametį) padedančių identifikuoti duomenų, susijusių su savižudybe ar bandymu nusižudyti. Neskelbiame vaizdo medžiagų, kuriose  vaizduojamas savižudybės procesas ar nusižudęs žmogus.

39 straipsnis Skelbdami informaciją apie savižudybes ar bandymus nusižudyti, itin atsargiai nurodome savižudybės ar bandymo nusižudyti motyvus ir aplinkybes, siekiame kad paskelbtoje informacijoje nebūtų skatinamas savižudiškas (suicidinis) elgesys visuomenėje. Netraktuojame savižudybės kaip tinkamo kokios nors problemos sprendimo būdo, nevartojame savižudybes romantizuojančių apibūdinimų.

Skelbiant tokią informaciją, pranešame apie esamas emocinės ir psichologinės pagalbos galimybes bei pagalbos sau grupes nusižudžiusiųjų artimiesiems.

40 straipsnis Nenurodome savižudybės ar mėginimo nusižudyti būdo antraštėse (anonsuose), jokiame turinyje neskelbiame savižudybės ar mėginimo nusižudyti būdo detalių. Nenaudojame nuotraukų ar filmuotos medžiagos, kurioje pateikiami savižudybės metodo vaizdai, iliustruojantys savižudišką elgesį (pvz., kilpa, vaistai, šaunamasis ginklas ir pan.).

41 straipsnis Neskelbiame seksualinę agresiją patyrusio asmens pavardės ar kitų duomenų, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę.

42 straipsnis Siedami su nusikalstama veika ir kitais teisės pažeidimais, neskelbiame nepilnamečio asmens duomenų, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę, išskyrus atvejus, kai nepilnametis asmuo slapstosi nuo teisėsaugos institucijų.

43 straipsnis Asmeninio pobūdžio laiškus skelbiame tik gavę laiško autoriaus ir adresato sutikimą. Po šių asmenų mirties tokį sutikimą turi duoti jų sutuoktiniai, tėvai ar vaikai.

44 straipsnis Naudodami piliečių asmeninio pobūdžio vaizdo, garso ir tekstinę informaciją, esančią socialiniuose tinkluose, visada nurodome šaltinį, iš kur paimta informacija.

45 straipsnis Gerbdami asmens teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, neskelbiame informacijos apie asmens sveikatos būklę, gydymą, prognozes, taip pat kitos sveikatos informacijos be to asmens ar jo įstatyminių atstovų sutikimo. Tokia informacija gali būti skelbiama be asmens artimųjų sutikimo tik esant šių sąlygų visumai: kai kalbama apie viešąjį asmenį, kai skelbti šią informaciją yra viešasis interesas ir kai turima oficiali medicinos įstaigos išvada.

46 straipsnis Paninfo.lt žurnalistams draudžiama žeminti ar šaipytis iš žmogaus pavardės, rasės, tautybės, etniškumo, jo religinių įsitikinimų, amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios ar fizinių trūkumų, fizinių duomenų net tada, kai tas žmogus yra nusikaltęs. Nesiejame įtariamo, kaltinamojo ar nusikaltusio asmens su priklausymu tam tikrai tautinei, etninei ar socialinei grupei, jo seksualine orientacija.

47 straipsnis Neskelbiame dirbtinai deformuotų garso ir vaizdo montažų, nuotraukų, parašų po nuotraukomis, iškraipančių mintis ar faktus. Ši nuostata netaikoma skelbiant karikatūras, šaržus ar humoristinius siužetus.

48 straipsnis Gerbiame žmogaus teises ir laisves net ir tais atvejais, kai asmuo nežino ar nesuvokia savo teisių.

Nepiktnaudžiaujame asmens silpnybėmis ir nebrandumu, savo turimų teisių ir laisvių nesuvokimu, skatinti asmenis atlikti žeminančius veiksmus ar poelgius, vaizduoti situacijose, kurios pažeidžia žmogiškąjį orumą.

IV. PROFESINIS SOLIDARUMAS IR GARBINGA KONKURENCIJA

49 straipsnis Vengiame nepagrįstos kritikos kolegų atžvilgiu, ypač jeigu tai susiję su tiesiogine veikla – žurnalistika

50 straipsnis Paninfo.lt nenaudojame  savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti.

51 straipsnis Naudodamiesi internetu ir kitais informacijos šaltiniais, tikriname jų patikimumą ir tinkamai juos nurodome.

52 straipsnis Netrukdome kolegoms rinkti medžiagą, jeigu pastarųjų veikla neprieštarauja teisei ir etikai.

53 straipsnis Nurodome pirminį šaltinį, jei savo parengtoje viešojoje informacijoje pasinaudojome kito žurnalisto ar viešosios informacijos rengėjo parengta ar paskelbta informacija.

54 straipsnis Paninfo.lt žurnalistai, redakcija nerašoi už kitą asmenį, nesinaudoja kito realaus asmens vardu ir nepasirašome kito asmens sukurto kūrinio.

V. ŽURNALISTŲ IR REDAKCIJOS VADOVŲ ABIPUSIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

55 straipsnis Viešosios informacijos rengėjai privalo turėti vidaus tvarkos taisykles ir (ar) vidaus etikos kodeksą. Bent viename šių patvirtintų dokumentų turi būti nustatytos žurnalistų teisės, pareigos, atsakomybė, tarnybiniai santykiai, taip pat žurnalistų apsauga nuo galimo jų teisių suvaržymo.

56 straipsnis Dėl žurnalisto autorinio kūrinio panaudojimo viešosios informacijos redakcija žurnalistu susitaria  raštu. Jei redakcija, panaudodama žurnalisto autorinį kūrinį, su žurnalistu nesusitarė raštu, tai redakcijos neatleidžia nuo prievolės teisingai už tai atlyginti.

57 straipsnis Žurnalistas turi teisę atsisakyti autorystės ir nepasirašyti savo kūrinio, jeigu turinys redaguojant ar kitaip perdarant buvo iš esmės iškreiptas.

VI. ATSAKOMYBĖ UŽ VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KODEKSO PAŽEIDIMUS

58 straipsnis Tokia žurnalistų veikla, kai pažeidžiamos šio Kodekso nuostatos, yra pagrindas:

1) redakcijos administracijai – tokiam žurnalistui taikyti drausminio poveikio priemones;

2) suinteresuotiems asmenims – teikti skundus dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veik­los, galimai pažeidus Kodekso nuostatas;

3) taikyti kitas įstatymų nustatytas sankcijas.