Atsigavimo planas ir ilgalaikis ES biudžetas

Praėjusių metų pabaigoje Parlamentas pasiekė kompromisą su Taryba dėl ES ilgalaikio biudžeto (2021–2027 m.) bei susitarimą dėl 2021 m. biudžeto. Europarlamentarai turės parengti visų 2021–2027 m. biudžeto dalį sudarančių programų ir atkūrimo plano, kuris suteiks paramą piliečiams ir verslui visoje ES, veikimo taisykles.

Tvarus atsigavimas

Parlamentas išnagrinės svarbiausius Žaliąjį kursą reglamentuojančius teisės aktus, skirtus mažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį, apsaugoti biologinę įvairovę ir padėti pramonei pasiruošti neutralaus anglies dioksido poveikio ateičiai.

Klimato kaita

ES turėtų užbaigti derybas dėl naujojo klimato teisės akto, kuriuo siekiama teisiškai įtvirtinti Europos žaliojo kurso dokumente nustatytą tikslą, kad iki 2050 m. Europos ekonomika ir visuomenė turi neutralizuoti savo poveikį klimatui. Europarlamentarai taip pat siekia ambicingesnio tarpinio tikslo – iki 2030 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas sumažinti 60 proc. palyginti su 1990 m. lygiu.

Skaitmeninės paslaugos

2021 metai bus internetinių platformų reguliavimo metai. 2020 m. gruodį Europos Komisija pristatė skaitmeninių paslaugų teisės aktų rinkinį, kuris padės formuoti skaitmeninę ekonomiką ES lygmeniu ir nustatyti standartus visame pasaulyje, kaip tai buvo padaryta duomenų apsaugos srityje. EP nariai pateikė ataskaitas su rekomendacijomis Komisijai 2020 m. spalį.

Dirbtinis intelektas

2021 m. pradžioje Europos Komisija pateiks pirmąjį taisyklių rinkinį, skirtą pasinaudoti dirbtinio intelekto teikiamomis galimybėmis kartu apribojant jo keliamas grėsmes. Europos Parlamentas siekia, kad didžiausias dėmesys būtų skirtas pasitikėjimo technologijomis stiprinimui ir poveikio žmonėms, ekonomikai ir visuomenei nagrinėjimui.

Migracija

Europos Parlamentas išnagrinės teisės aktus, kuriais siekiama sukurti bendrą ES prieglobsčio ir migracijos politiką. Naujomis priemonėmis, kurias pasiūlė Komisija, siekiama pakeisti ir patobulinti dabartines prieglobsčio procedūras užtikrinant bendrą valstybių narių atsakomybę ir solidarumą, kartu apsaugant ES išorės sienas.

Konferencija dėl Europos ateities

2021 m. vyks Europos ateities konferencija, subursianti paprastus piliečius, pilietinę visuomenę ir suinteresuotąsias šalis aptarti idėjas, politiką ir ES vystymosi kryptį. Europos Parlamento, Europos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos rengiama Konferencija dėl Europos ateities turėjo prasidėti 2020 m. gegužę, tačiau dėl COVID-19 pandemijos konferenciją teko atidėti.

Žemės ūkis

2021 m. Europos Parlamentas, Komisija ir Taryba turėtų užbaigti derybas dėl Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos 2022–2027 m. 2020 m. lapkričio 23 d. europarlamentarai balsavo už tai, kad ES žemės ūkio politika nuo 2023 m. būtų lankstesnė, tvaresnė ir atsparesnė krizėms. EP taip pat ragina užtikrinti paramą smulkiems ir jauniems ūkininkams bei klimatui palankios praktikos skatinimą.

„ES – sveikatos labui“

2021 m. Parlamentas atidžiai apsvarstys naująją „ES – sveikatos labui“ programą, kuri skirta padėti pasirengti būsimoms grėsmėms sveikatai, spręsti vaistų trūkumo problemą ir sutelkti dėmesį į ligų prevenciją.

ES civilinės saugos mechanizmas

Siekdamas, kad ES gebėtų veiksmingiau reaguoti į rimtas krizes, tokias kaip COVID-19 pandemija, Europos Parlamentas ragina stiprinti ES civilinės saugos mechanizmą. Naujoji sistema turėtų būti pradėta įgyvendinti 2021 m. metais, tačiau prieš tai dėl jos turi susitarti Parlamentas ir Taryba.

Kosmoso programa

Šiais metais turėtų būti priimta nauja 2021–2027 m. ES kosmoso programa. Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos agentūrai (GSA), kuri bus pervadinta į Europos Sąjungos kosmoso programos agentūrą, turėtų būti suteikti nauji įgaliojimai.

ES ir JK santykiai

Pirmąją naujųjų metų dieną oficialiai baigėsi pereinamasis laikotarpis tarp JK ir ES. Europos Parlamentas dalyvaus kuriant naujus ryšius su JK, įskaitant ad hoc susitarimų sudarymą tokiose pagrindinėse srityse kaip aviacija.

Print Friendly, PDF & Email