Šiemet vasarą Panevėžyje dirbs visos 29 ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Kaip sako Panevėžio miesto savivaldybė – siekiama, kad birželio–rugpjūčio mėnesiais vaikams nereikėtų keisti ugdymo įstaigos ir pratintis prie kitos. Grupių skaičių nuspręs pačios įstaigos.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pačios sprendžia, kiek vaikų grupių bus komplektuojama vasaros laikotarpiu. Šiuo metu ikimokyklinio ugdymo įstaigos renka duomenis, kiek bus norinčių lankyti lopšelius-darželius, tad tikslesni duomenys apie grupių komplektavimą Švietimo skyriui bus žinomi gegužės pabaigoje.

Kaip ir įprastai, bus sudaromos naujos vaikų grupės, pasirašomos ugdymo sutartys dėl sutartų paslaugų teikimo ir atitinkamos programos vykdymo. Pateikiant prašymą reikia pristatyti darbdavio pažymą, patvirtinančią atostogų trukmę, gali būti pateikti kiti dokumentai, pagrindžiantys darbo santykius nustatytu laikotarpiu. Galimi ir išimtiniai atvejai (tėvų, globėjų, įtėvių liga, darbo paieškos ir kt.). Ugdymas pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vasarą teikiamas atsižvelgiant, kad abu tėvai, globėjai, įtėviai dirba ar dėl kitų svarių priežasčių negali užtikrinti vaiko ugdymo ir priežiūros visą ar daugiau nei pusę vasaros laikotarpio; pareiškėjai neturi pakankamai finansinių galimybių arba socialinių įgūdžių ar motyvų sudaryti tinkamas ugdymo, priežiūros sąlygas vaikui arba augina specialiųjų poreikių turintį vaiką. Bus tenkinami ir tų tėvų pra­šy­mai, ku­rie nu­ro­dys svar­bias prie­žas­tis, dėl ku­rių vasarą jie pa­tys ne­ga­lės už­tik­rin­ti vaikų prie­žiū­ros.

Print Friendly, PDF & Email