2024, gegužės 22, Trečiadienis

Užimtumo būreliai – džiaugsmas vaikams ir klausimai tėvams

Nauji mokslo metai neišvengiamai įneša pokyčių į kiekvienos šeimos, auginančios mokymo įstaigą
lankančius vaikus, dienotvarkę. Be pasikeitimų mokymosi procesuose, ne mažiau nerimo tėvams kelia ir
užimtumo būrelių parinkimas, kurių pasiūla yra nemaža, o siūlomos sąlygos – skirtingos. Valstybinė
vartotojų teisių apsaugos tarnyba atkreipia dėmesį, kad privačių juridinių asmenų organizuojami vaikų
užimtumo būreliai laikomi atlygintinomis paslaugomis, todėl jų teikimui galioja ir vartotojų teisių
apsaugą nustatančios teisės aktų normos.
Atlygintinų paslaugų teikimas yra grindžiamas kliento interesų prioriteto principu, todėl tiek
nustatant apmokėjimo sąlygas, tiek siekiant atsisakyti paslaugų, visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į
būrelį lankančių tėvų pageidavimus. Vienas iš esminių reikalavimų prieš susitariant teikti paslaugas yra
išsamios, neklaidinančios ir teisingos informacijos apie paslaugų teikimo sąlygas suteikimas. Neretai
tėvai ginčija paslaugų teikėjų reikalavimą apmokėti už būrelį iš anksto, t. y. iki paslaugos suteikimo
(pavyzdžiui, mėnesio pradžioje už einamąjį mėnesį), tačiau toks reikalavimas nėra neteisėtas, jei paslaugų
gavėjo prievolė sumokėti paslaugų kainą dar jų pilnai nesuteikus yra numatyta rašytinėje sutartyje. Tiesa,
rašytinė paslaugų teikimo sutarties forma nėra privaloma, tad ir praktikoje dažniausiai su paslaugų
gavėjais tiek dėl apmokėjimo tvarkos, tiek dėl kitų sąlygų susitariama žodžiu. Visgi, siekiant išvengti
nesutarimų ateityje, Tarnyba rekomenduoja atitinkamus susitarimus fiksuoti raštu.
Kita dažnai praktikoje pasitaikanti situacija, kai vaikas dėl ligos neturi galimybių lankyti
užsiėmimų, taigi, ir gauti paslaugos. Tokiais atvejais galėtų būti laikoma, kad paslauga nesuteikta dėl
aplinkybių, už kurias nei viena iš šalių neatsako, o pagal galiojančius teisės aktus, tokiu atveju paslaugos
teikėjas turėtų teisę reikalauti atlyginti jo faktiškai turėtas išlaidas, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip.
Taigi, sutartyje gali būti nustatytos įvairios sąlygos dėl atvejų, kai vaikas neatvyksta į užsiėmimą dėl
ligos, pavyzdžiui, reikalavimas pristatyti tai patvirtinančią medicinos įstaigos pažymą, arba susitarti, kad
praleidus tam tikrą užsiėmimų skaičių, mokestis už paslaugas nebus imamas.
Verta priminti ir tai, kad net ir sudarius rašytinę sutartį dėl vienos ar kitos užklasinės veiklos, tėvai
bet kada turi teisę ją nutraukti, apmokėdami už faktiškai suteiktas paslaugas ir atlygindami tik tiesiogines
paslaugų teikėjo išlaidas, jei paslaugos teikėjas jas pagrindžia įrodymais. Taigi, susitarimas, nepagrįstai
įpareigojantis Jus naudotis paslaugomis ir mokėti už jas, pavyzdžiui, visus mokslo metus, neturi teisinio
pagrindo, todėl pakeisti nuomonę ir atsisakyti lankyti vieną ar kitą užsiėmimą Jūs galite bet kuriuo metu.
Papildomi užsiėmimai vaikams yra svarbi asmenybės ugdymo dalis, stiprinanti savarankiškumą,
kūrybiškumą, iniciatyvumą. Priimdami sprendimą dėl naudojimosi vienomis ar kitomis privačių juridinių
asmenų siūlomomis paslaugomis, nepamirškime, kad tuo pačiu esame ir vartotojai, kurių teisės ir teisėti
interesai yra saugomi teisės aktų. Jei šios Jūsų teisės buvo pažeistos ar Jums kilo klausimų dėl paslaugų
teikimo, kreipkitės į apskrityse veikiančius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skyrius.

- Reklama -

Naujausi straipsniai