2024, gegužės 22, Trečiadienis

Šiandien opozicija įteikė interpeliaciją miesto merui

Šiandien, surinkusi vienuolika parašų, miesto Tarybos opozicija įteikė interpeliaciją miesto merui Ryčiui Mykolui Račkauskui. Interpeliacijos teksto nepasirašė tik socdemas Povilas Vadopolas.

“Teikiame Panevėžio miesto savivaldybės Tarybai pradėti savivaldybės tarybos nario – mero R.M. Račkausko įgaliojimų netekimo procedūrą. Siūlome šią procedūrą pradėti Vietos savivaldos įstatymo 25¹ straipsnio 3 p. nurodytu pagrindu, merui R.M. Račkauskui galimai pažeidus Tarybos nario priesaiką.
Vietos savivaldos įstatymo 23 str. numatyta tarybos nario pareiga ,,reglamento nustatyta tvarka informuoti … tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.’’
R.M.Račkauskas pirmajame naujai išrinktos Tarybos posėdyje prisiekė ,,gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.“
VTEK 2017 m. rugpjūčio 9 d. nusprendė, kad ,,Panevėžio miesto savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas, šios savivaldybės 2017 m. balandžio 28 d. posėdyje balsavęs dėl pritarimo projektų „Poeto J. Čerkeso – Besparnio sodybos sutvarkymas“, „Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas“ bei „Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas“ įgyvendinimui ir teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, projektų dalinio finansavimo, pažeidė Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.‘‘
Taigi tai yra pakankamas pagrindas, numatytas Vietos savivaldos įstatymo 25 1 straipsnio 3 dalies 1 punkte, pradėti savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą ir kitame savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio teikimo gavimo dienos, priimti sprendimą sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti.” – rašoma interpeliacijoje. 

Kaip vyksta interpeliacijos procedūra pagal Vietos savivaldos įstatymą:

25 1 straipsnis. Savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų
netekimas savivaldybės tarybos sprendimu.

1. Savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo
savivaldybės tarybos sprendimu procedūrą savivaldybės taryba taiko savivaldybės tarybos nariams
ar savivaldybės tarybos nariui – merui dėl Konstitucijai ir įstatymams prieštaraujančių jų veiksmų,
padarytų einant savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero pareigas, siekdama
išspręsti tokių asmenų atsakomybės klausimą.

2. Teikti savivaldybės tarybai pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario –
mero įgaliojimų netekimo procedūrą turi teisę ne mažesnė kaip 1/3 savivaldybės tarybos narių
grupė.

3. Teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų
netekimo procedūrą galimas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:
1) jis sulaužė priesaiką;
2) jis nevykdo jam šiame ar kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

4. Teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų
netekimo procedūrą turi būti išdėstytas raštu ir pasirašytas visų ne mažiau kaip 1/3 savivaldybės
tarybos narių grupę sudarančių asmenų. Teikimas turi būti pateiktas savivaldybės tarybai ne vėliau
kaip per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytų bent vieno iš pagrindų paaiškėjimo
dienos.

5. Teikime pradėti tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo
procedūrą nurodomas konkretus asmuo, siūlymai pradėti procedūrą bent vienu iš šio straipsnio 3
dalyje nustatytų pagrindų, šiuos siūlymus pagrindžiantys argumentai, įrodymai ir jų šaltiniai.

6. Gavusi teikimą pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero
įgaliojimų netekimo procedūrą savivaldybės taryba kitame savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne
vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teikimo gavimo dienos, priima sprendimą sudaryti komisiją
pateiktiems faktams ištirti ir nustato terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą. Komisija
sudaroma iš visų frakcijų atstovų laikantis proporcingumo principo.

7. Savivaldybės taryba, apsvarsčiusi komisijos pateiktą išvadą, priima vieną iš sprendimų:

1) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar savivaldybės
tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė (prašyme
nurodytų) jam šiame ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų;

2) taikyti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo
procedūrą nėra pagrindo.

8. Savivaldybės taryba, nusprendusi kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašymą
šiam teismui pateikia ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytų bent vieno
iš pagrindų paaiškėjimo dienos ir paskiria savivaldybės tarybos narį (narius), kuris (kurie) atstovaus
savivaldybės tarybai teisme nagrinėjant šį prašymą.

9. Jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikia išvadą, kad savivaldybės tarybos
narys ar savivaldybės tarybos narys – meras nesulaužė priesaikos ir (arba) tinkamai vykdė jam
šiame ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus, savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės
tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūra nutraukiama.

10. Jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikia išvadą, kad savivaldybės tarybos
narys ar savivaldybės tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė jam šiame ir
kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų, savivaldybės taryba 3/5 visų savivaldybės tarybos narių
balsų dauguma priima sprendimą, kad savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys –
meras neteko savo įgaliojimų. Jeigu balsuojant šiame straipsnyje nustatyta tvarka nepriimamas
sprendimas, kad savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras neteko savo
įgaliojimų, laikoma, kad savivaldybės taryba nepritarė savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės
tarybos nario – mero įgaliojimų netekimui. Savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos
narys – meras gali toliau vykdyti savo įgaliojimus.

 

- Reklama -

Naujausi straipsniai