2024, liepos 18, Ketvirtadienis

Panevėžio plėtros agentūra įgyvendins projektą „Sujungti Panevėžį: bendradarbiavimo stiprinimas gerinant Panevėžio verslo aplinką“

reklama rubai

Trečius metus Panevėžio miesto savivaldybė organizuoja verslo plėtros sąlygų gerinimo projektų konkursą. Jo tikslas – proaktyviomis veiklomis sudaryti patrauklias sąlygas verslo ir investicijų plėtrai, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, didinti Panevėžio konkurencingumą.

Šiemet Savivaldybė finansuos verslo plėtros skatinimo konkursą laimėjusį VšĮ Panevėžio plėtros agentūros projektą „Sujungti Panevėžį: bendradarbiavimo stiprinimas gerinant Panevėžio verslo aplinką“. Projekto tikslas – kuriant ir stiprinant ryšius tarp Panevėžio švietimo, mokslo, viešojo sektoriaus institucijų ir verslo bendruomenės, gerinti sąlygas verslo plėtrai Panevėžyje, didinti miesto konkurencingumą, skatinti aukštos pridėtinės vertės darbo vietų jame kūrimą.

„Džiaugiamės, kad Panevėžio plėtros agentūros projektas suplanuotas taip, kad efektyviai naudojant resursus spręstų konkrečias, esmines, tyrimais ir apklausomis patvirtintas problemas, tęstų jau pasitvirtinusias ir praėjusiais metais įgyvendintas iniciatyvas bei renginius“, – sako Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Žibutė Gaivenienė.

Projekto metu planuojama įvairiomis veiklomis prisidėti prie Panevėžio miesto plėtros 2021–2027 m. strateginiame plane numatytų uždavinių įgyvendinimo: pritraukti kvalifikuotos darbo jėgos, sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, paskatinti pažangių technologinių sprendimų kūrimą bei diegimą versle, paskatinti verslo, mokslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą, kuriant ir komercializuojant aukštos pridėtinės vertės produktus ir kt. Įgyvendinant projektą planuojama gerinti verslo sąlygas ir didinti Panevėžio investicinį patrauklumą, rengiant miesto verslo aplinkos ir ekonominės specializacijos vystymo apžvalgas, taip pat bus stengiamasi pritraukti skaitmeninių technologijų kūrėjus. Projekto metu bus siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp viešojo sektoriaus, švietimo įstaigų, asocijuotų verslo struktūrų, kuriant bendrojo ugdymo mokyklas ir miesto verslo įmones apjungiančius patirtinio mokymosi scenarijus.

„Projekte suplanuotos veiklos pirmiausia skirtos padėti spręsti vieną opiausių šiandieninių Panevėžio verslo aplinkos problemų – nepakankamą darbo jėgos pasiūlą. Tad projekte numatytos iniciatyvos, skirtos profesinio orientavimo paslaugų plėtrai ir jų efektyvumui didinti, miesto įvaizdžiui formuoti, karjeros galimybėms Panevėžyje pristatyti ir talentų pritraukimo programai. Tęsime iniciatyvas skirtas verslo inovatyvumui didinti, taikomiems skaitmeninimo ir robotizacijos sprendimams pristatyti. Panaudojant agentūroje nuolat kaupiamą ekspertinių žinių potencialą bus toliau organizuojami vietos, regiono ir užsienio tarpinstituciniai bendradarbiavimo susitikimai, siekiant pasikeisti žiniomis, įžvalgomis ir gerąja patirtimi bei sustiprinti miesto verslo aplinkos konkurencingumą,“ – sako Panevėžio plėtros agentūros verslo projektų vadovė Jūratė Raukštienė.

Bendra VšĮ Panevėžio plėtros agentūros įgyvendinamo projekto vertė – 166,7 tūkst. Eur. Projekto veiklos turi būti įgyvendintos ir už jas atsiskaityta iki 2022 m. pabaigos.

- Reklama -

Naujausi straipsniai