STT

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) veikla nukreipta į sudėtingų, sisteminių, didelę žalą valstybei darančių nusikalstamų korupcinių mechanizmų aptikimą ir užkardymą – nusikalstamų veikų, kurias daro valstybės tarnautojai ir jiems prilyginti asmenys. STT veikla nėra nukreipta į verslą. 2018–2020 m. iš visų įtariamųjų, tik 15 proc. sudarė asmenys, atstovaujantys verslo interesus, 4 proc. sudarė juridiniai asmenys – įmonės. Tarnyba skiria dėmesį verslo skaidrinimui ir inicijuoja dialogą su verslo subjektais. Nuolat teikiami pasiūlymai tobulinti verslą prižiūrinčių institucijų veiklą ir didinti skaidrumą teikiant paramą verslui.

„STT nuosekliai skiria dėmesį privataus verslo skaidrinimui: inicijuojami susitikimai, diskusijos ir kiti įvairūs renginiai tiek su verslo asociacijomis, tiek su atskiromis bendrovėmis. Į diskusijas dažnai įtraukiami ir užsienio atstovai. Kviečiama dalintis savo patirtimi dėl lobizmo, viešojo intereso gynimo, valstybės ir verslo bendradarbiavimo. Taip pat, verslo įsitraukimui į skaidrios antikorupcinės aplinkos kūrimą, STT rengia ir viešai skelbia metodinę pagalbą. Pavyzdžiui, STT parengė Antikorupcijos vadovą verslui, informaciją apie EBPO gaires viešajam ir privačiam sektoriui dėl užsienio pareigūnų papirkimo. Siekdama didinti verslo atstovų sąmoningumą, STT rengia šviečiamojo pobūdžio seminarus ir paskaitas“, – sako STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė.

STT siekia didinti sąžiningą verslo subjektų konkurenciją viešuosiuose pirkimuose

STT siekia prisidėti užtikrinant viešojo sektoriaus institucijų vykdomų viešųjų pirkimų skaidrumą ir viešumą, kad verslo subjektai turėtų daugiau galimybių dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir juose sąžiningai konkuruoti. Tarnyba pateikė pasiūlymus dėl skaidresnio viešųjų pirkimų vykdymo, sąžiningos konkurencijos sąlygų verslo atstovams. 2020 m. atliktos 5 korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje, kuriose nustatyta atvejų, kai vidaus sandoriai savivaldybėse sudaromi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, nepagrįstai ribojama verslo įmonių konkurencija atliekant pirkimus iš vieno tiekėjo, nevengiama interesų konfliktų. 2020 m. pateiktos 4 antikorupcinio vertinimo išvados dėl viešųjų pirkimų sritį reglamentuojančių teisės aktų ar jų projektų.

STT siūlo tobulinti verslą prižiūrinčių institucijų veiklą ir didinti skaidrumą teikiant paramą verslui

Įvertinus korupcijos rizikas verslo priežiūrą vykdančių subjektų veiklos srityse, nustatyta, kad neretai dalis verslo subjektų išvengia priežiūros priemonių jų atžvilgiu taikymo, kai tuo tarpu kiti tikrinami dažnai. Tokiu būdu vykdant verslo subjektų priežiūrą pažeidžiamas nediskriminavimo principas. Atskleistos kontroliuojančių institucijų piktnaudžiavimo ir pernelyg didelės atsakingų pareigūnų diskrecijos veikti savo nuožiūra, vykdant verslo subjektų kontrolę, prielaidos. Siekiant skaidresnės institucijų veiklos verslo atžvilgiu, STT pasiūlė sudaryti ir nuolat atnaujinti kontroliuojamų subjektų sąrašus, atlikti išsamius ir objektyvius rizikos vertinimus, užkirsti sprendimų vilkinimo galimybes ir taikyti vienodo pobūdžio praktiką visiems subjektams.

STT išanalizavo priemonių, skirtų padėti verslui, patiriančiam sunkumų dėl COVID–19 pandemijos, įgyvendinimą ir pateikė siūlymus, ką reikėtų tobulinti, siekiant išvengti galimų korupcijos rizikų. Taip pat pateikti siūlymai, kurie padėtų užtikrinti vienodas sąlygas verslo subjektams: įgyvendinti vieningą valstybės politiką, keistis duomenimis apie paramos gavėjus, aiškiau įvardinti ribojamas veiklas ir nefinansuotinus sektorius, efektyviau identifikuoti nepagrįstai gautą paramą. Atliktas ne vienas antikorupcinis vertinimas, turintis tiesioginę teigiamą įtaką sąžiningo paramos gavimo požiūriu.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email