2024 m. bazine mokykla paskirtas Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą. Prašymus teikia tik tie kandidatai (eksternai), kurie yra įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklų vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminus.

Prašymai laikyti brandos egzaminus teikiami iki 2023 m. lapkričio 24 d., o pasirinktus brandos egzaminus reikės laikyti pagrindinėje sesijoje. Brandos egzaminų sesija šiais 2023–2024 mokslo metais prasidės 2024 m. birželio 5 d. ir baigsis liepos 12 d.

Eksternas gali laikyti neišlaikytus brandos egzaminus (išskyrus menų ir technologijų) ar perlaikyti ankstesniais metais laikytus brandos egzaminus. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Eksternas, pateikęs prašymą bazinės mokyklos vadovui, sumoka 15 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą);

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą);

3) užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).

4) kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, prašymus eksternai teikia Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui, pasirinktus brandos egzaminus laiko pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį tai, kad yra mokęsis vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (buvęs mokinys), pageidaujantis šiemet laikyti brandos egzaminus, prašymą teikia mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui.  Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalus.

Šių metų abiturientai prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus teikia savo mokyklos vadovui iki lapkričio 24 d.

Rūpimais klausimais, susijusiais su brandos egzaminais, galima kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrių, adresu Laisvės a. 23, tel. (8 45) 501 373, ir Panevėžio miesto bazinę mokyklą, adresu Šiaulių g. 60, tel. (8 45) 436 847, el. paštu rastine@smc.panevezys.lm.lt.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email