Jau antrus metus Panevėžyje suaugusiems ir vaikams, turintiems negalią, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, teikiama laikino atokvėpio paslauga.

Namuose slaugomų, nuolatinės priežiūros reikalaujančių vaikų ir suaugusių žmonių, turinčių negalią, kartu gyvenantys artimieji dėl darbo ar asmeninių reikalų, pvz. komandiruotės, šeimos ar darbo įsipareigojimų, ligos, atostogų, krizinės situacijos ir pan. tam tikrą laikotarpį negalintys skirti laiko savo prižiūrimam asmeniui arba jiems reikalingas poilsis, gali gauti laikino atokvėpio paslaugas. Taip siekiama padėti šeimos nariams derinti asmeninį bei visuomeninį gyvenimą su artimojo slauga ir priežiūra.

Laikino atokvėpio paslaugos organizuojamos ir teikiamos individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno asmens laikino atokvėpio paslaugos gavėjus ir jų poreikius. Laikino atokvėpio pobūdis ir dažnumas priklauso nuo kartu gyvenančių ir žmogų su negalia prižiūrinčių artimųjų galimybių, prižiūrimo asmens asmeninių poreikių, negalios, reikalingo atokvėpio termino bei kitų aplinkybių.Priklausomai nuo poreikio ši paslauga gali būti organizuojama kaip pagalba į namus ir (arba) socialinė globa.

Atsižvelgiant į prižiūrimo asmens asmeninius poreikius, negalią, reikalingą atokvėpio terminą ir kitas aplinkybes, gali būti pasirenkama laikino atokvėpio rūšis:

laikinas atokvėpis, kai namuose auginamam, prižiūrimam, globojamam negalią turinčiam žmogui teikiamos socialinės priežiūros paslaugos – informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir (ar) atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas arba maisto produktų nupirkimas, pagalba ruošiant maistą, kita pagalba buityje ir namų ruošoje, pagalba ligos paūmėjimo ar krizių atvejais, palydėjimas į įvairias įstaigas bei kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose;

laikinas atokvėpis, kai namuose auginamam, prižiūrimam, globojamam negalią turinčiam žmogui teikiamos trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugos.

Laikino atokvėpio paslauga gali būti teikiama asmens namuose ar socialinių paslaugų įstaigoje.  Kiekviena šeima turi teisę per metus gauti iki 720 val. laikino atokvėpio paslaugą (išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai, laikino atokvėpio paslauga gali būti nepertraukiamai teikiama iki 90 parų). Savivaldybės sprendimas dėl minėtų paslaugų suteikimo galioja 24 mėnesius.

Laikino atokvėpio paslaugas gali teikti socialiniai darbuotojai, individualiosios priežiūros darbuotojai ir (ar) kiti specialistai. Jei laikino atokvėpio paslaugą teikiantis specialistas lieka nakvoti laikino atokvėpio paslaugos gavėjo namuose, jam turi būti užtikrintos tam reikalingos sąlygos – suteiktas visas nakvynės inventorius, sudaryta galimybė naudotis laikino atokvėpio paslaugos gavėjo namuose esančiais indais, kitu inventoriumi, visais patogumais, skirtais žmogaus fiziologiniams ir higienos poreikiams patenkinti.

Mokėjimas už paslaugą. Laikino atokvėpio paslauga yra iš dalies mokama, ji priklauso nuo negalią turinčio suaugusio asmens ar vaiko pajamų. Informaciją dėl paslaugų apmokėjimo rasite www.panevezys.lt – Gyventojams – Socialinė sritis – Socialinės paslaugos. Jei laikinas atokvėpis teikiamas kaip socialinės priežiūros paslauga, reikia mokėti iki 20 proc., jei kaip dienos arba trumpalaikė socialinė globa – iki 50 proc. asmens pajamų. Asmenims ar šeimoms, gaunantiems socialinę pašalpą arba jei pajamos yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, socialinė priežiūra teikiama nemokamai.

Kur kreiptis? Vaiko ar suaugusio asmens su negalia artimieji dėl laikino atokvėpio paslaugos turi kreiptis į minėtą paslaugą teikiančias įstaigas. Panevėžyje šias socialines paslaugas teikia sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Panevėžio viltis“ (Žemaičių g. 6-1), Panevėžio socialinių paslaugų centras (A. Mackevičiaus g. 55A), Jaunuolių dienos centras (Kranto g. 18), VšĮ Šv. Juozapo globos namai (Katedros a. 4) ir Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras (Algirdo g. 31). Dėl paslaugos gavimo asmenys gali kreiptis tiesiogiai arba el. paštu į įstaigą ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki laikino atokvėpio paslaugos pageidaujamos gavimo pradžios.

Print Friendly, PDF & Email