Siekdama, kad Panevėžio mieste būtų siūlomos geriausios sąlygos verslo ir investicijų plėtrai, Panevėžio plėtros agentūros komanda stiprina ryšį tarp verslo, švietimo, mokslo ir viešojo sektoriaus. Įgyvendindama projektą „Atrasti Panevėžį: verslo aplinkos potencialas“ agentūra vykdo dešimt skirtingų iniciatyvų, padedančių miestą atrasti tiek investuotojams, tiek gyventojams. Prasidėjus trečiajam projekto etapui, agentūra pristato antrojo etapo metu pasiektus tarpinius rezultatus.

Verslo aplinkos vertinimas

Dar praėjusiais metais, bendradarbiaudama su ekspertais, Panevėžio plėtros agentūra sukūrė verslo aplinkos vertinimo metodiką, kuria remiantis atliko kompleksišką verslo kūrimo bei vystymo sąlygų Panevėžyje apžvalgą.

Remiantis šia metodika, siekiant įsivertinti verslo aplinkos sąlygų palankumo pokyčius mieste, šiais metais atliekamas pakartotinis verslo aplinkos vertinimas. Atliekant tyrimą, 330 Panevėžio įmonių vadovų įvertino žmogiškųjų išteklių pasiūlą, verslui teikiamas paslaugas, infrastruktūrą ir kitus miesto verslo aplinką apibūdinančius rodiklius. Siekiant gauti daugiau įžvalgų ir pasiūlymų verslo aplinkos gerinimui mieste, šiais metais diskusijai „fokus“ grupėse agentūra pakvietė jaunų verslų, pramonės įmonių ir užsienio investuotojų atstovus.

Diskusijų metu paaiškėjo, kad kuriantiems verslą labai naudingos mieste siūlomos konsultavimo, mentorystės ir mokymų paslaugos, tačiau trūksta informacijos apie tokių paslaugų prieinamumą. Didžiosioms pramonės įmonėms šiandien ypač aktualus žmogiškųjų išteklių pritraukimo klausimas, todėl susitikimo metu buvo aptartos galimos savivaldos ir kitų organizacijų iniciatyvos prisidedant prie šios problemos sprendimo.

„Esame dėkingi, kad užsienio investuotojai pasidalijo įžvalgomis, kaip būtų galima stiprinti jau esamų verslui reikalingų išteklių ir paslaugų efektyvumą ir tokiu būdu gerinti verslo vystymo sąlygas Panevėžio mieste, – teigia Panevėžio plėtros agentūros analitikė Kara Guokė.– Lyginant praėjusių ir šių metų rezultatus matome teigiamas tendencijas bei aiškiais kryptis, kuriomis galėtume labiau paskatinti naujų investicijų augimą bei esamo verslo plėtrą.“

Siekdama į miestą pritraukti dar daugiau užsienio investuotojų, agentūra taip pat rengia ir informacinį leidinį potencialiems investuotojams anglų kalba. Leidinyje bus publikuojama informacija apie Lietuvos verslo aplinką, Panevėžio investicinį potencialą, stiprią pramonės istorijos tąsą, sistemingą Pramonės 4.0 krypties ekosistemos kūrimą, gabius specialistus, verslo kultūrą, paramą verslui, gyvenimo kokybę.

„Džiaugiamės, kad rengiant leidinį su mumis aktyviai bendradarbiavo Panevėžio verslo įmonių, viešųjų įstaigų vadovai, pasidalindami įžvalgomis apie privalumus gyventi, studijuoti, dirbti ir kurti verslą mūsų mieste. Būtent per mieste jau kurį laiką veikiančių verslų sėkmės istorijas siekiame leidinyje atskleisti miesto investicinį patrauklumą“, – teigia Panevėžio plėtros agentūros verslo aplinkos projektų vadovė Jūratė Raukštienė.

Ilgalaikė miesto darbo rinkos poreikių prognozė

Mieste daugėja darbdavių, skelbiančių apie numatomą verslo plėtrą bei kuriamas naujas darbo vietas, tačiau tuo pačiu nuolat akcentuojamas ir augantis kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Panevėžio regione veikiančias aukštąsias ir profesines mokyklas daugiausia renkasi Panevėžio regiono gyventojai, tačiau svarbu, kad moksleiviai ir studentai rinktųsi tas specialybes, kurios yra aktualios regiono verslui. Būtent todėl Panevėžio plėtros agentūra šias metais rengia ilgalaikę darbo rinkos poreikių prognozę, kurios metu siekiama identifikuoti žmogiškųjų išteklių poreikį Panevėžio regione 2021–2025 metais.

Sudarant darbo rinkos poreikių prognozę, į agentūros parengtą klausimyną atsakė ir savo įžvalgomis pasidalijo daugiau nei 150 regiono įmonių ir viešojo sektoriaus atstovų. Siekiant tobulinti karjeros konsultavimo paslaugas bei plečiant aktualių mokymo programų pasiūlą regione, bendradarbiauta su Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Kupiškio, Biržų, Pasvalio verslininkus jungiančiomis organizacijomis, apklausti jų nariai.

Šios prognozės metu gautos įžvalgos padės identifikuoti bei inicijuoti naujų mokymo bei perkvalifikavimo programų poreikį ir vykdymą regione. Numatoma, kad moksleiviams ir studentams sudarytos palankios sąlygos reikiamą profesiją įgyti regione padidins tikimybę, jog specialistai atlikę praktiką regiono įmonėse čia pasirinks ir darbo vietą.

Skatinamas verslo atsparumas

Jau antrus metus iš eilės, bendradarbiaudama su ekspertais, agentūra siekia stiprinti regiono verslo atsparumą ir organizuoja renginius bei diskusijas verslininkams aktualiomis temomis. Šį rudenį jau buvo suorganizuoti du tokio pobūdžio renginiai, į kuriuos buvo pakviesti ne tik Panevėžio miesto, bet ir regiono verslininkai.

Pirmasis renginys – susitikimas su rugsėjo mėnesį į Panevėžį atvykusia Prancūzijos delegacija. Prancūziją su Panevėžio regionu sieja strateginė žemės ūkio ir maisto pramonės svarba, todėl susitikimo-renginio metu buvo aptartos žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus aktualijos, dalijamasi gerąja patirtimi siekiant kurti krizėms atsparią žemės ūkio ir maisto pramonės ekosistemą.

Diskusijos metu akcentuota būtinybė užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Prancūzijos stiprinant žemės ūkio ir maisto pramonės sektorių atsparumą. Tą galėtų padėti padaryti aktyvesni gerosios patirties mainai, glaudesni prekybiniai ryšiai. Prancūzijos delegacijos atstovai pasidalijo patarimais, kuriais eksportuodami galėtų pasinaudoti Lietuvos žemės ūkio ir pramonės atstovai.

Šį rudenį kartu su užsienio investuotojų asociacija „FIBAssociation“ Panevėžio plėtros agentūra organizavo renginį „Sklandus įdarbinimas: nuo darbo skelbimo iki įdarbinimo dokumentų parengimo“. Renginio metu buvo aptariami šiandieninei darbo rinkai itin aktualūs klausimai: kaip pritraukti įmonėms reikiamų darbuotojų, ką privalu žinoti apie asmens duomenų apsaugą, kaip padėti naujiems darbuotojams sėkmingai įsilieti į darbą naujoje komandoje ir taisyklingai supažindinti su įstaigoje galiojančiomis tvarkomis ir pareigomis.

Regiono įmonių susidomėjimas šiais renginiai rodo tokio pobūdžio susitikimų ir renginių poreikį, todėl numatoma, kad Panevėžio plėtros agentūra šiais metais surengs dar bent du renginius verslininkams aktualiomis temomis.

Bendradarbiavimas tarp verslo ir švietimo

Projekto metu pasitelkiamos ir priemonės, skirtos stiprinti bendradarbiavimą tarp švietimo bei mokslo įstaigų ir miesto verslo. Atsižvelgiant į miesto pasirinktą Pramonės 4.0 kryptį, agentūros komanda atliko Panevėžio miesto įstaigų turimos, inovacijų tyrimams bei procesų bandymams tinkančios įrangos apžvalgą.

Įrangai pristatyti ir įveiklinti planuojami renginiai miesto verslo atstovams, kurių metu jie galės plačiau sužinoti apie įrangos panaudojimo, pritaikymo jų verslo procesams galimybes. Tikimasi, kad tai paskatins aktyvesnį verslo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą mieste, įrangos taikymą kasdieniuose verslo procesuose bei plėtojant naujus produktus ir paslaugas.

Bendradarbiavimas tarp verslo ir švietimo įstaigų skatinamas ir kitomis iniciatyvomis. Panevėžio plėtros agentūra jau antrus metus iš eilės tęsia iniciatyvą „Pamokos matuojasi Panevėžį“, kurios metu moksleiviai lankosi miesto įmonėse ir iš arti susipažįsta su jų veikla, įranga, atliekamais darbais ar gaminamais produktais.

Moksleiviai įmonėse lankosi kartu su mokytojais, kurie bendradarbiaudami su įmonių atstovais kuria pamokų scenarijus – įmonėse atliekamus procesus pritaiko dėstydami įvairių pamokų turinį. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė 10 miesto įmonių ir 14 mokytojų. Nuo rugsėjo mėnesio prasidėjo intensyvus mokytojų bendradarbiavimas su įmonių atstovais kuriant pamokų scenarijus. Dalis jų jau sukurti ir išbandomi pamokose,  dalis –  dar kuriami ir tobulinami.

Šiais metais startuoja ir dar viena profesinio orientavimo iniciatyva moksleiviams – šešėliavimo įmonėse programa „Specialistas dviem dienoms“. Šio pilotinio projekto metu vyresniųjų klasių moksleiviams suteikiama galimybė du pusdienius lankytis Panevėžio pramonės įmonėje ir stebėti ten dirbančio specialisto darbo dieną. Jau atlikti parengiamieji iniciatyvos darbai: parengta šešėliavimo metodika, informacinė medžiaga moksleiviams ir įmonėms.

Šešėliavimo programą miesto moksleiviai pradės dar šį rudenį. Baigę apsilankymus įmonėse, moksleiviai pateiks grįžtamąjį ryšį, reflektuos kartu su savo mokyklos profesijos patarėju apie įgytas žinias, patirtį ir tolesnius karjeros planavimo žingsnius.

„Profesinio orientavimo iniciatyvos gali praplėsti moksleivių supratimą apie skirtingų įmonių ir jose dirbančių specialistų kasdienybę, sugriauti kai kuriuos vyraujančius stereotipus apie darbą pramonės įmonėse bei padėti moksleiviams priimti informuotą sprendimą dėl studijų ir karjeros krypties pasirinkimo. Tikimės, kad susipažinę su Panevėžyje veikiančiomis įmonėmis moksleiviai ne tik drąsiau rinksis darbo rinkoje paklausias specialybes, bet ir apsvarstys galimybę kurti karjerą čia, Panevėžyje,“ – sako J. Raukštienė.

Panevėžys kuria aplinką skaitmeninių technologijų bandymams

Kai kurioms verslo aplinkos problemoms spręsti Panevėžio plėtros agentūra pasitelkia ir skaitmenines technologijas.

„Inovacijų ekspertai pastebi, kad Panevėžys galėtų tapti patrauklia vieta skaitmeninėms technologijoms išbandyti „smėlio dėžės“ (angl. sandbox) principu. Atsižvelgdami į tai, skatiname skaitmeninių technologijų kūrėjus pritaikyti jų vystomus sprendimus gerinant verslo aplinką Panevėžyje, – sako Panevėžio plėtros agentūros direktorė Monika Miniotaitė. – Šiemet išskyrėme dvi konkrečias problemas, kurioms sprendimus pasiūlė beveik 10 pažangių technologijų įmonių. Įmonėms tai yra galimybė išbandyti ir tobulinti produktus, o mums – būdas rasti efektyvesnius sprendimus ir didinti miesto atvirumą inovacijoms.“

Siekdama užmegzti miesto bendradarbiavimą su technologijų kūrėjais, Panevėžio plėtros agentūra parengė dviejų projektų paraiškas finansavimui pagal LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra įgyvendinamą veiksmą „Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus „GovTech“ sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas“ gauti.

„Abi paraiškos buvo konkurencingos nacionaliniu mastu, taigi laimėjome Panevėžiui 106 tūkst. eurų finansavimą, už kurį gavome teisę projekto konkurso būdu įsigyti „GovTech“ sprendimų bandomąsias versijas,“ – sako M. Miniotaitė.

Pirmasis sprendimas – tai informacinė sistema, pateikianti galimas ateities darbo rinkos situacijos ir poreikių prognozes. Tikimasi, kad tokia sistema padėtų efektyviau stebėti žmogiškųjų išteklių pasiūlos ir paklausos Panevėžio regione kaitą, sudarytų galimybes laiku priimti objektyviais duomenimis pagrįstus sprendimus dėl pasiūlos ir paklausos atitikties užtikrinimo. Antrasis sprendimas skirtas žaidimo formatu turistams pristatyti Panevėžio miesto pramonės įmonių veiklą pasitelkiant virtualios realybės technologijas. Manoma, kad toks sprendimas galėtų būti patrauklus pramoninio turizmo traukos objektas ir alternatyva gyviems apsilankymams įmonėse, kurių organizavimo galimybės šiuo metu yra ribotos.

Už gautą finansavimą Panevėžio plėtros agentūra organizavo du projektų konkursus, pasitelkus ekspertus buvo vykdomas tiekėjų pasiūlytų sprendimų vertinimas. Šiuo metu tęsiamos atrankos procedūros, o joms pasibaigus bus pradėtos kurti pasiūlytų sprendimų bandomosios versijos.

Rinkodaros kampanija nacionaliniu mastu

Panevėžys keičia savo veidą – atnaujinamos laisvalaikio erdvės, kuriasi vis daugiau vietų pramogoms, plečiama miesto pramonė, daugėja investuotojų ir sukuriama vis daugiau naujų darbo vietų. Miestas atviras ir draugiškas tiek naujiems gyventojams, tiek čia užsukantiems miesto svečiams.

Siekiant, kad apie miesto atsinaujinimą ir augantį patrauklumą sužinotų ne tik Panevėžio, bet ir visos Lietuvos gyventojai, liepos–rugsėjo mėnesiais agentūra pirmą kartą vykdė nacionalinio masto rinkodaros kampaniją „Atrask Panevėžį iš naujo“. Kampanijos tikslas – ne tik Panevėžio, bet ir visos Lietuvos gyventojus supažindinti su atsinaujinančiu Panevėžio miestu, čia veikiančiomis ir padėti pasiruošusiomis institucijomis, pramogomis, paslaugomis šeimai ir patiems savo akimis pamatyti, kad Panevėžys gali būti jų ateities miestas, kuriame patogu gyventi ir kurti karjerą.

Visos Lietuvos gyventojai buvo kviečiami internete išspręsti smagų, interaktyvų testą apie Panevėžį. Spręsdami testą dalyviai buvo nukeliami į virtualų pasaulį, kuriame draugiškas robotukas užduoda įvairius klausimus apie Panevėžį ir papasakoja apie atsinaujinusias miesto erdves, kuriamas naujas darbo vietas ir tai, kuo Panevėžys yra patrauklus šeimoms.

Rinkodaros kampanija iš viso pasiekė daugiau nei 700 tūkst. vartotojų visoje Lietuvoje. Interaktyvų testą apie Panevėžį išsprendė daugiau nei 1500 šalies gyventojų. Testą iki galo išsprendę ir registracijos formą užpildę dalyviai turėjo galimybę laimėti agentūros įsteigtus ir visai šeimai skirtus prizus. Net dvidešimt trys burtų keliu išrinktos šeimos iš visos Lietuvos buvo kviečiamos atvykti į Panevėžį, susipažinti su miestu ir pasinaudoti agentūros įsteigtais prizais: nakvyne ir pramogomis viešbutyje „Romantic“, ekskursija su gidu po Panevėžį, pietumis užeigoje „Čičinskas“, karštais gėrimais kavinėje „Maestro coffee“, apsilankymais Panevėžio kraštotyros muziejuje, Panevėžio miesto dailės galerijoje, pasivažinėjimais Siauruko drezina.

„Tokio masto nacionalinę rinkodaros kampaniją vykdėme pirmą kartą, todėl džiaugiamės puikiais jos rezultatais bei panašaus pobūdžio kampanijas ketiname kurti ir ateityje, – sako Panevėžio plėtros agentūros rinkodaros projektų vadovė Kamilė Niunevaitė. – Vykdant šią kampaniją mums buvo svarbu, kad Panevėžys atsirastų šeimos, svarstančios persikėlimą į kitą gyvenamąją vietą, žemėlapyje. Džiaugiamės, kad kampanija susidomėjo ir testą sprendė dalyviai iš visos Lietuvos, net iš tolimiausių šalies kampelių. Dar smagiau buvo girdėti teigiamus prizų laimėtojų atsiliepimus, kurie teigė, kad po apsilankymo mieste Panevėžį pamatė kitomis spalvomis.“

Projektą „Atrasti Panevėžį: verslo aplinkos potencialas“ finansuoja Panevėžio miesto savivaldybė. Projektas bus įgyvendinamas iki šių metų gruodžio 31 d.

Gali būti aktualu verslininkams: NAV

Print Friendly, PDF & Email