2024, birželio 12, Trečiadienis

Informacija dėl ekstremaliosios situacijos Panevėžio rajone

Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, turi teisę pagal patirtos žalos atsiradimo vietą kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių su rašytiniais prašymais suteikti valstybės paramą už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos. Prašymus reikia pateikti ne vėliau kaip per mėnesį nuo žalos atsiradimo. Prašyme turi būti nurodyta:

  • prašymą pateikusio gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas) ir gyvenamosios vietos adresas arba prašymą pateikusio ūkio subjekto ar kitos įstaigos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (užsienio juridinis asmuo papildomai nurodo valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimą);
  • aplinkybės, kuriomis padaryta žala; žalos dydis ir pobūdis;
  • kartu su prašymais pateikiami nuosavybės teisę į turtą, kurio netekta ar kuris sužalotas, patvirtinantys dokumentai, taip pat esant galimybei – žalos dydį ir (arba) turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius) pagrindžiantys dokumentai.

Prašymus teikti ir registruoti savo  seniūnijoje.

„Dėl Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FBC1C9493E54

Kontaktiniai asmenys:

Civilinės saugos vyr. specialistas A. Valantiejus, tel.: (8 45) 50 37 27, 8 620 70 238

Vyr. specialistas mobilizacijai S. Vertelka,  tel.: (8 45) 50 20 21, 8 612 38 196.

Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas V. Jakubonis, tel.: (8 45) 58 25 76, 8 616 41 430

- Reklama -

Naujausi straipsniai