gydytojai
Europos Parlamentas (EP) antradienį patvirtino naujas priemones, kurios padės ES užkirsti kelią užkrečiamų ligų protrūkiams bei kovoti su tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai.

EP nariai patvirtino (542 balsai už, 43 prieš, 9 susilaikė) su ES Taryba pasiektą susitarimą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro įgaliojimų išplėtimo. Tai leis sustiprinti ES gebėjimą užkirsti kelią užkrečiamų ligų protrūkiams, jiems pasirengti ir juos valdyti. Šis centras bendradarbiaus su Europos Komisija, nacionalinėmis institucijomis, ES įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis rūpindamasis, kad jos derintų savo veiklą. Institucija taip pat laiku pateiks palyginamus duomenis, koordinuos duomenų rinkimo procedūrų standartizavimą, duomenų tvirtinimą, analizę ir sklaidą.

Be to, centras atidžiai stebės, kaip nacionalinės sveikatos sistemos geba nustatyti užkrečiamų ligų protrūkius, užkirsti jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų atsigauti, taip pat nustatys šių sričių spragas ir teiks moksliškai pagrįstas rekomendacijas.

Tą pačią dieną europarlamentarai  patvirtino (544 balsai, 50 prieš, 10 susilaikė) ir susitarimą dėl priemonių, kurios sudarys sąlygas Europoje geriau numatyti dideles tarpvalstybines grėsmes sveikatai ir į jas reaguoti. Numatoma geriau planuoti prevenciją, pasirengimą ir atsaką ES ir nacionaliniu lygiu. Europos Komisija galės oficialiai ES lygiu pripažinti susidariusią ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją. Po šio žingsnio bus sustiprintas bendradarbiavimas ES viduje ir bus sudaromos sąlygos laiku parengti ir sukaupti medicinines priemones.

Teisės akte taip pat aiškiai išdėstomos bendro vaistų ir medicinos priemonių pirkimo procedūros, įskaitant galimybę riboti tuo pat metu vykdomą dalyvaujančių šalių pirkimo ir derybų veiklą tuo atveju, jeigu prekės bendrai perkamos ES lygiu.

Pranešėja Joanna Kopcińska (Europos konservatoriai ir reformuotojai, Lenkija) sakė: „Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras teiks rekomendacijas kaip stiprinti sveikatos sistemų pajėgumus ir dalyvaus rengiant sveikatos rodiklius, padėsiančius valdyti užkrečiamų ligų grėsmes, į jas reaguoti bei spręsti visuomenės sveikatos klausimus. Centras bus geriau aprūpintas ištekliais, kad galėtų teikti solidžias ir nepriklausomas ekspertines žinias bei remti tarpvalstybinių grėsmių sveikatai prevenciją, pasirengimą joms ir atsaką į jas.“

Pranešėja Véronique Trillet-Lenoir („Atnaujinkime Europą“, Prancūzija) teigė: „Šis teisės aktas – tai aiškus atsakas į 74 proc. ES piliečių pageidavimą, kad Europa aktyviau dalyvautų valdant sveikatos krizes. Palaipsniui kuriame Europos sveikatos sąjungą. Šį projektą tęsime atsižvelgdami į diskusijas dėl būsimo konvento Europos sutarčių peržiūrėjimui.“

Remdamasi kovojant su COVID-19 įgyta patirtimi, 2020 m. lapkričio 11 d. Europos Komisija pasiūlė kuriant Europos sveikatos sąjungą numatyti ir naują sveikatos saugumo sistemą. Šią iniciatyvą sudaro trys teisės aktai: dėl stipresnio Europos vaistų agentūros vaidmens, dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro įgaliojimų išplėtimo ir dėl reglamento dėl didelių tarpvalstybinių grėsmių sveikatai.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email