2020-2021 m. m. bazine mokykla paskirta Juozo Miltinio gimnazija (Aukštaičių g. 1). Ji priims eksternų (jau turinčių brandos atestatą mokinių) prašymus laikyti brandos egzaminus ir vykdys brandos egzaminų pakartotinę sesiją.

Eksternas, pateikęs prašymą bazinės mokyklos vadovui, sumoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą egzaminą. Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą);

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą.

Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus teikia savo mokyklos vadovui iki lapkričio 24 d. Kandidatai, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis laikyti ne daugiau kaip 6 egzaminus ir brandos darbą.

Brandos atestatui gauti mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną ar brandos darbą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.

Organizuojamos dvi brandos sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks balandžio 7 – birželio 21 d., pakartotinė – birželio 22 – liepos 8 d. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus bei mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė pastarojo išlaikyti.

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas, tvarkaraščius galima rasti interneto svetainėje www.nsa.smm.lt bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje http://www.smm.lt.

Kandidatai visais rūpimais klausimais, susijusiais su brandos egzaminais, gali kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrių, adresu Laisvės a. 23, tel. (8 45) 501 378, vyr. specialistė Minolė Petronytė-Kairienė ir Panevėžio miesto bazinės mokyklos administraciją, adresu Aukštaičių g. 1, telefonu (8 45) 587 223, Juozo Miltinio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Silvija Sėrikovienė.

Print Friendly, PDF & Email