2024, gegužės 18, Šeštadienis

Savivaldybės ataskaitų rinkinio auditoriai: negalime patvirtinti 104 mln. eurų sumos teisingumo

Artimiausiame miesto Tarybos posėdyje Tarybos nariai turės patvirtinti 2016-ųjų Savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinį. Savivaldybės 2016 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir biudžeto vykdymo ataskaita, kaip ir priklauso, pateikti Finansų ministerijai, taip pat šį rinkinį įvertino Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba. Šiandien miesto Tarybos kontrolės komitete pristatyta auditorių išvada. Pagrindinius Savivaldybės ūkinę veiklą atspindinčius dokumentus įvertinusios auditorės savo atsakaitoje rėžė tiesiai šviesiai:

„Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų nuomonę dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.

Mes nustatėme, kad nustatytais atvejais nebuvo laikomasi teisės aktų nuostatų. Nustatyti atvejai, kai:

– įstaigos nesivadovavo Darbo kodekso ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių apmokėjimą už darbą nuostatomis: įstaigų direktoriai skyrė sau priedus prie tarnybinio atlyginimo; įsakymuose darbuotojams dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų padidinimo neįvardino jų padidinimo pagrindo; neteisingai apskaičiavo vidutinį darbo užmokestį, darbo užmokestį; neteisingai mokėjo priedus, priemokas už papildomus darbus, pavadavimą, vienkartines išmokas;

– trys įstaigos teikė paslaugas, nesivadovaudamos Savivaldybės tarybos patvirtintu mokamų paslaugų kainoraščiu; – įstaigos vaikų maitinimą organizavo, nesivadovaudamos teisės aktų reikalavimais. Nustatytas atvejis, kai įstaiga neturėjo dokumentų maisto produktų sunaudojimui (nurašymui) (176,8 tūkst. Eur) ir teiktų maitinimo paslaugų kainoms pagrįsti;

– įstaigos metinę inventorizaciją atliko formaliai, neinventorizavo privalomo inventorizuoti turto ir įsipareigojimų, nederino gautinų ir mokėtinų sumų. Netinkamai atlikta vietinės reikšmės gatvių (19106,0 tūkst. Eur) ir kitų vertybių inventorizacija (838,2 tūkst.) Eur. Neinventorizuotas bibliotekos fondas (548,6 tūkst. Eur);

– trys įstaigos netvarkė arba dalinai tvarkė buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Savivaldybės administracija nesivadovavo Vietos savivaldos įstatymo nuostata, kad kainų ir tarifų už savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymas yra išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija, ir, rengdama Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, neužtikrino jų atitikimo teisės aktams:

– Savivaldybės tarybos sprendimu įstaigų, kuriose savarankiškai teikiamos maitinimo paslaugos, vadovai buvo įpareigoti nustatyti prekybinių antkainių dydžius pirktiems maisto produktams, neviršijant 50 proc. jų kainos ir galėjo prekybinius antkainius diferencijuoti;

– Savivaldybės tarybai nereglamentavus, kokios išlaidos priskirtinos faktinėms maitinimo išlaidoms, įstaigos už darbuotojų maitinimą faktiškai ėmė mokestį, kuris atitiko vyresnių jų grupių (darželio ir prieš mokyklinių) ugdytinių maisto produktų faktinių išlaidų dydį.”

Pagal Savivaldybės administracijos pateiktą finansinės būklės ataskaitą, auditoriai konstatavo, kad negali patvirtinti net 104 mln. Eur. sumos teisingumo. Dar 3 mln. 492 tūkst. eurų klaida aptikta veiklos rezultatų ataskaitoje.

Taip pat Savivaldybės auditoriai nustatė, kad Savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslintas pajamų planas sudarė 73062,7 tūkst. Eur. Pajamų surinkimo planas įvykdytas 103,9 proc. – gauta 75921,1 tūkst. Eur. Nepanaudota 58,0 tūkst. Eur Savivaldybės biudžetui skirtų valstybės biudžeto dotacijų.

Didžiausią 2016 metų Savivaldybės biudžeto pajamų dalį, kaip ir 2015 metais, sudarė mokesčiai (53,7 proc.) ir dotacijos (38,2 proc.). 2016 metais lyginant su 2015 metais pajamos iš mokesčių padidėjo 8,7 proc., iš dotacijų – 6,9 proc., materialiojo turto realizavimo – 43,4 proc.

Nežiūrint į perpildytą biudžetą, neįvykdyti mokesčių surinkimo planai. Biudžetas augo tik gyventojų pajamų mokesčio, žemės mokesčio, paveldimo turto mokesčio, valstybės rinkliavų didėjimo sąskaita.

Daugiausiai negauta:

– mokesčių už aplinkos teršimą – 20,8 tūkst. Eur arba 11,1 proc. mažiau nei planuota;

– nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 54,4 tūkst. Eur arba 4,9 proc. mažiau nei planuota;

Dotacijos.

2016 metais nepanaudota 58,0 tūkst. Eur Savivaldybės biudžetui skirtų valstybės biudžeto dotacijų, kurios į Savivaldybės pajamas neįskaitytos ir grąžintos (11,0 tūkst. Eur) į valstybės biudžetą arba į Savivaldybės biudžetą nebuvo pervestos (47,0 tūkst. Eur), kur 42,2 tūkst. Eur sudaro Savivaldybei nepervestos ES finansinės paramos lėšos, skirtos neformaliojo vaikų švietimo programai finansuoti. Daugiausiai gauta ir nepanaudota dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (6,3 tūkst. Eur arba 11,0 proc. nepanaudotų dotacijų). Nebuvo planuotos, tačiau 2016 metais gruodžio mėnesį iš Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros gautos lėšos 180,6 tūkst. Eur projektui „Oro kokybės valdymo plano parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas“, kuris bus vykdomas 2017 metais.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę.

Gauta 1045,6 tūkst. Eur arba 4,9 proc. (54,4 tūkst. Eur) mažiau nei planuota:

– už fizinių asmenų naudojamą ir nuomojamą valstybinę žemę gauta 109,3 tūkst. Eur arba 118,7 proc. (59,3 tūkst. Eur) daugiau nei planuota;

– už juridinių asmenų naudojamą ir nuomojamą valstybinę žemę gauta 923,1 tūkst. Eur arba 12,1 proc. (127,0 tūkst. Eur) mažiau nei planuota;

– neplanuojamas žemės nuomos mokestis (Juridinių asmenų) už asmenims išnuomotus Savivaldybės nuosavybės teise valdomus žemės sklypus. Gauta 13,2 tūkst. Eur.

Auditą atlikusios specialistės taip pat peržiūrėjo kaip vykdomos 2015 m. Savivaldybės įstaigoms pateiktos rekomendacijos. O tokių 18-ai biudžetinių įstaigų pateiktos net 104. Atlikusios rekomendacijų įvertinimo vertinimą, auditorės nustatė, kad Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras rekomendaciją dėl atlygintinų paslaugų teikimo ir kainų už jas taikymo įgyvendino tik dalinai.

Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos naujos paslaugų kainos – konkretizuotos paslaugos, atsisakyta ydingų pastabų dėl galimybių taikyti nuolaidas ar antkainius, tačiau Sporto centro kainoraštis dar turi trūkumų, pvz.: kainoraštyje išliko neaiškios ir nekonkrečios baseino paslaugų kainos, pvz., kainos „suaugusiųjų grupei“, „vieno takelio“

neaišku, kiek asmenų sudaro grupę, kiek žmonių gali plaukioti vienu takeliu; nenustatyta galimybė Sporto centrui leisti valdomomis sporto bazėmis naudotis neatlygintinai Savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui ar Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms organizuojant tarpmokyklines varžybas, nors faktiškai patalpos suteikiamos. Sporto centro direktorius atsižvelgė į audito pastabas dėl ugdytinių apgyvendinimo bendrabutyje

konkrečiai nustatė, kuriuose bendrabučio kambariuose teikiamos apgyvendinimo paslaugos, jų teikimo sąlygas ir tvarką. Tačiau nereglamentavo ugdytiniams skiriamo apgyvendinimui ploto. Išliko neaišku, kas ir kokiais kriterijais remdamasis suteikia gyvenamą plotą triviečiame ar buto tipo (atitinkančio trijų kambarių plotą) kambaryje, kam leidžiama naudotis sandėliukais, kitomis pagalbinėmis patalpomis.

Be to, Sporto centro direktorius atskirais atvejais nepanaikino netekusių prasmės vidaus dokumentų – įsakymų dėl kainų nustatymo, nors taiko Savivaldybės tarybos nustatytas kainas; nenutraukė nebeaktualios, nevykdomos patalpų nuomos sutarties.

Taip pat nustatyta, kad ir pati Savivaldybės administracija ne be nuodėmės. Čia neįgyvendintos 4 dar 2015 m. pateiktos auditorių rekomendacijos.

Kaip teigia kontrolės komiteto pirmininkas Mantas Leliukas susidaro įspūdis, kad gyvename labai gerai.

“Pažiūrėjus į ikimokyklinio švietimo įstaigų išlaidas vaikų maistui įspūdis toks, kad vaikai pastoviai persivalgo- suvalgo karštą patiekalą ir po to iš karto per prievartą jiems dar sukišamas sumuštinis. Dar baisiau atrodo kai biudžetinių įstaigų buhalterės neskiria debito nuo kredito. Aš nesuvokiu kaip jie dirba.  Auditorių ataskaitą tvirtinsime, tačiau siūlysime įgyvendinti bendrą visų biudžeto įstaigų apskaitą, kuo greičiau inventorizuoti gatves, ypatingą dėmesį skirti darželiams.”- portalui paninfo.lt teigė Mantas Leliukas.

- Reklama -

Naujausi straipsniai