2024, birželio 12, Trečiadienis

Patvirtintas 2023 m. Panevėžio miesto biudžetas

Šiandien Panevėžio miesto taryba patvirtino 2023 m. biudžetą – 153 mln. 377 tūkst. 400 Eur. Biudžetas buvo parengtas atsižvelgiant į prioritetines sritis ir remiantis bendra miesto strategija, skiriant atitinkamą finansavimą strateginėms kryptims. Daugiausia dėmesio numatyta švietimo sričiai, investicijoms, miesto priežiūrai, judumo galimybių plėtrai.

Palyginus su gruodžio mėnesį Tarybai ir miestiečiams svarstyti pateiktu projektu, biudžetas padidėjo daugiau nei 3 mln. 17 tūkst. 400 Eur. Gavus tikslinių lėšų, bus atliekami Smėlynės g. dalies nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos kapitalinio remonto darbai ir rekonstruojama Klaipėdos, Projektuotojų bei Dariaus ir Girėno g. sankryža.

Naujame biudžete švietimui ir ugdymui skirta 69 mln. 758 tūkst. 300 Eur. 2023-iaisiais Panevėžys pradės įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, tam Savivaldybė turės parengti pažangos planą apie švietimo sistemos būklę ir kaitą mieste, spręstinas problemas, siekiamo pokyčio tikslą, tobulintinas sritis ir kt., bus finansuojamas socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokyklinis ugdymas, moksleivių popamokinė veikla ir kt. Kaip ir praėjusiais metais bus kompensuojama mokytojų, gyvenančių kitose savivaldybėse, kelionės išlaidos, iš dalies finansuojami mokslo projektai, bus įgyvendinamas karjeros specialistų tinklo vystymo projektas, padėsiantis asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes ir kt. Toliau bus tęsiamas ir švietimui skirtų erdvių infrastruktūros atnaujinimas.

Investiciniams projektams atitinkamai skirta 29 mln. 646 tūkst. 500 Eur. Savivaldybės suplanuotiems investicijų  projektams įgyvendinti per 8 mln. 500 tūkst. Eur planuojama gauti iš Europos Sąjungos fondų ir daugiau nei 6 mln. 700 tūkst. Eur – iš Valstybės investicijų programai skirtų lėšų. 2023 metais turėtų būti baigti visi projektai, kurie finansuojami pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programas. Svarbiais miestui ir jo bendruomenei akcentais turėtų tapti Stasio Eidrigevičiaus menų centro, Skaistakalnio parko ir jo prieigų, viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymo, gatvių apšvietimo modernizavimo, e. bilieto sistemos įdiegimo projektų užbaigimo darbai. Šiemet bus tęsiami daugiafunkcio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, J. Čerkeso-Besparnio sodybos II etapo rekonstrukcijos darbai, vykdoma kompleksinių paslaugų centro „Harmonijos miestas“ statyba, „Vilties“ progimnazijos stadiono atnaujinimo darbai, statomas pripučiamasis futbolo maniežas bei tęsiami kiti įgyvendinami projektai.

Socialinės paramos įgyvendinimo programai skirta 18 mln. 650 tūkst. 600 Eur. Šiemet ir toliau bus teikiamos negalią turintiems miestiečiams asmeninės pagalbos paslaugos. Akredituotai socialinės reabilitacijos neįgaliųjų bendruomenei organizuoti skirta 434,5 tūkst. Eur. Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti iš biudžeto skirta 154 tūkst. 900 Eur, numatytos kompensacijos už būsto suteikimą karo pabėgėliams iš Ukrainos.

Kultūros ir meno programai įgyvendinti šiemet numatyta 7 mln. 993 tūkst. 500 Eur. Ir toliau bus įgyvendinamos suplanuotos veiklos, numatyta didinti kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus. 55 tūkst. Eur skirta kultūros ir meno projektams iš dalies finansuoti, 49 tūkst. Eur numatyta finansiniam ne mažiau kaip 30 proc. prisidėjimui kultūros ir meno projektams, gavusiems dalinį finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos rėmimo ir kitų valstybės fondų, įgyvendinti, 20 tūkst. Eur – Kultūros ir meno stipendijoms, 15 tūkst. Eur – mėgėjų meno kolektyvams pasirengti dalyvauti 2024 m. Dainų šventėje ir kt.

Sporto programai įgyvendinti skirta 4 mln. 776 tūkst. 600 Eur. Aukšti miesto sportininkų pasiekimai neatsiejami nuo tinkamos sportui infrastruktūros ir jos tobulinimo. 2023-iaisiais bus toliau finansuojami Panevėžio miesto sporto organizacijų projektai aukšto sportinio meistriškumo ir sporto renginių programose. Be gausybės „Kalnapilio“ arenoje ir Panevėžio sporto bazėse suplanuotų renginių 2023 m. miestiečius ir svečius džiugins Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos olimpinio fondo ir Panevėžio miesto savivaldybės organizuojama „Olimpinė diena 2023“, Lietuvos triatlono olimpinės distancijos suaugusiųjų čempionatas, Europos jaunimo triatlono taurės etapas ir daugelis kitų ne mažesnės svarbos renginių.

Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programai skirta 1 mln. 719 tūkst. Eur. Didžioji dalis lėšų – 1,5 mln. Eur – numatyta viešojo keleivinio transporto sąnaudoms padengti, planuojama tęsti reguliarų, metodiškai pagrįstą verslo aplinkos vertinimą, įtraukiant verslo atstovus, įdiegti inovatyvią elektroninio bilieto sistemą.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirta 1 mln. 40 tūkst. 900 Eur. Didžioji šios sumos dalis skiriama Visuomenės sveikatos biuro veiklai užtikrinti. Taip pat  2023-iaisiais pagrindinis dėmesys bus skiriamas savižudybių prevencijos programai įgyvendinti.

Miesto infrastruktūros plėtros, modernizavimo ir priežiūros programai skirta 17 mln. 745 tūkst. 200 Eur. Šiemet bus tęsiami autobusų stoties statybos darbai, numatyta atlikti „Ekrano“ marių užtvankos uždorių ir šandorių remonto darbus, toliau vykdyti Pašilių kapinių plėtrą, pirkti R. Sargūno sporto gimnazijos naujos universaliosios salės statybos projektavimo darbus, kapitališkai rekonstruoti Smėlynės g. dalį nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos, rekonstruoti Klaipėdos, Projektuotojų bei Dariaus ir Girėno g. sankryžą, prižiūrėti viešąsias erdves ir kt.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai skirta 673 tūkst. 200 Eur. Tvarumas, ekologiškumas ir toliau išlieka svarbi miesto kryptis, tai atsispindi ir darbų planuose – skirta lėšų asbesto turinčių gaminių atliekoms surinkti, transportuoti ir saugiai pašalinti, individualiems antrinių žaliavų konteineriams ir biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti, naudotoms padangoms, kurių turėtojo neįmanoma nustatyti, tvarkyti ir kt.

Urbanistinės plėtros programai skirta 430 tūkst. 500 Eur. Įgyvendinant šią programą planuojamas želdinių būklės stebėsenos plano parengimas, sodmenų, reikalingų želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbams atlikti, bendrojo plano, detaliųjų planų rengimo darbai, Savivaldybės daugiabučių techninio projekto parengimo bei kiti įvairūs darbai ir projektai.

Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programai skirta 125 tūkst. Eur, šios lėšos skiriamos jaunimo reikalams ir NVO koordinuoti. Šiemet pagrindiniais akcentais šiose srityse bus jaunimo vasaros įdarbinimo programa, savanorystės ir jaunimo politikos skatinimas, NVO atstovų kvalifikacijos kėlimas, NVO veiklos žinomumo ir plėtros skatinimas.

Savivaldybės valdymo programai šiemet skirta 13 mln. 467 tūkst. 400 Eur, turto valdymo programai – 260 tūkst. Eur, rinkodaros programai – 297 tūkst. 500 Eur, informacinės visuomenės plėtros programai – 190 tūkst. Eur.

- Reklama -

Naujausi straipsniai