2024, birželio 12, Trečiadienis

Įtraukiajam ugdymui stiprinti – 150 mln. eurų investicijų. Kam jos skiriamos?

36,5 mln. eurų numatyti švietimo sistemos darbuotojų kompetencijoms ir kvalifikacijai tobulinti, specialiojo ugdymo priemonėms įsigyti, ugdymo ir vertinimo metodikoms kurti. Nacionalinės švietimo agentūros, Lietuvos įtraukties švietime centro mokymuose, seminaruose, šalies universitetų vykdomose nacionalinėse kvalifikacijos tobulinimo programose mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai jau gali stiprinti kompetencijas teikti pagalbą įvairių poreikių vaikams, įskaitant ir didelį mokymosi potencialą turinčius mokinius. Mokyklos jau gali kreiptis pagalbos ir į regioninius specialiojo ugdymo centrus, kurie konsultuoja konkrečiais atvejais – centrų specialistai gali atvykti į mokyklas ir padėti rasti tinkamiausius ugdymo metodus, pritaikyti aplinką, parinkti priemones.

7,1 mln. eurų skiriami pedagogų studijoms: antrai – švietimo pagalbos specialisto – specializacijai įgyti. Skaičiuojama, kad švietimo pagalbos specialisto kvalifikaciją kasmet įgis bent 200 pedagogų.

Paskelbtas konkursas savivaldybių iniciatyvoms, kurio metu bus paskirstyti 30,6 mln. eurų koordinuotai teikiamų paslaugų plėtrai. Savivaldybės, pasitelkdamos ir nevyriausybines organizacijas, galės pasiūlyti daugiau ir įvairesnių koordinuotai teikiamų socialinės, sveikatos priežiūros, švietimo paslaugų savo mokiniams ir jų šeimoms.

30,2 mln. eurų skiriami visos dienos mokyklų plėtrai. Konkurso būdu finansuojamos savivaldybių ir mokyklų iniciatyvos siekiant išplėsti visos dienos mokyklos paslaugas ir švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ir atskirties riziką patiriantiems mokiniams.

Dar 30 mln. eurų suplanuoti mokyklų, regioninių specialiojo ugdymo centrų, Lietuvos įtraukties švietime centro infrastuktūros vystymui, pritaikymui. Savivaldybės, įvertinusios savo įstaigų poreikius, pritaiko konkrečias mokyklas mokiniams su negalia. Jau veikia pagalbos švietimo įstaigoms tinklas: nacionaliniuose ir regioniniuose centruose dirbantys specialistai teikia kvalifikuotą pagalbą mokykloms ir darželiams, kad kartu sėkmingai galėtų mokytis įvairių poreikių vaikai.

Nuo 2023 m. rugsėjo 15-oje šalies savivaldybių pradėjo veikti daugiau nei 100 mokinių įvairovei atvirų klasių, kuriose kartu besimokančių įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas organizuojamas skirtingais būdais. Ilgainiui pažangūs įtraukiojo ugdymo modeliai bus diegiami ir kitose šalies savivaldybėse, remiantis ir pritaikant pirmųjų gerąsias patirtis. Atvirosioms klasėms steigti per trejus metus planuojama skirti 5,5 mln. eurų.

10 mln. eurų suplanuoti mokykliniam transportui, kuris būtų tinkamas vežti ir negalią turinčius mokinius, įsigyti. Reikalingą finansavimą, atsižvelgdamos į poreikius, planuoja ir skirsto savivaldybės.

- Reklama -

Naujausi straipsniai