2024, vasario 26, Pirmadienis

EP nariai pateikė pasiūlymus dėl ES Sutarčių keitimo

Parlamentas pasisako už reformas, kurios didintų ES efektyvumą ir sustiprintų piliečių įtaką. Tarp svarbiausių pasiūlymų – dvejų rūmų sistema ir nauja Komisijos pirmininko rinkimo tvarka.
Atsižvelgdami į prieš metus išdėstytus ES piliečių lūkesčius dėl Europos ateities, europarlamentarai teikia konkrečius ES Sutarčių keitimo pasiūlymus. Jie siūlo ES sprendimų priėmimą formuoti remiantis dvejų rūmų sistema, Parlamentui suteikti visavertę teisę inicijuoti teisės aktus ir lygiomis teisėmis su ES Taryba priimti ilgalaikį ES biudžetą. Norima iš esmės peržiūrėti Europos Komisijos, kuri būtų vadinama Europos vykdomąja institucija, sudarymą, taip pat keisti Komisijos pirmininko rinkimų tvarką. Jį siūlytų Europos Parlamentas, o tvirtintų Europos Vadovų Taryba, t. y. atvirkščiai nei daroma dabar. Komisijos pirmininkas turėtų galimybę pasirinkti kolegijos narius pagal politinius prioritetus, užtikrinant geografinę ir demografinę pusiausvyrą. Be to, siūloma iki 15 riboti komisarų skaičių ir įsteigti nepasitikėjimo jais mechanizmą.

Parlamentas taip pat siekia didesnio skaidrumo ES Taryboje skelbiant ES valstybių pozicijas teisėkūros klausimais. EP nariai ragina ES Taryboje daugiau sprendimų priimti kvalifikuota balsų dauguma ir taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Be to, europarlamentarai siūlo užtikrinti didesnę piliečių įtaką priimant ES sprendimus ir didinti Europos politinių partijų vaidmenį.

EP nariai ragina aplinkosaugos klausimus spręsti ES lygmeniu, taip pat bendrai ES ir jos valstybių kompetencijai priskirti visuomenės sveikatą, civilinę saugą, pramonę ir švietimą. Kol kas šios sritys priklauso išimtinei ES valstybių kompetencijai. Siūloma taip pat stiprinti ES įtaką energetikoje, užsienio, saugumo, gynybos ir išorės sienų bei tarpvalstybinės infrastruktūros srityse.

EP rezoliucijai dėl ES sutarčių keitimo pritarė 291 EP narys, 274 nepritarė, o 44 susilaikė. Europarlamentarams priminus raginimą pakeisti ES Sutartis ir pakvietus ES Tarybą „nedelsiant ir be svarstymo pateikti Europos Vadovų Tarybai <…> pasiūlymus“, ES valstybių ir vyriausybių vadovai paprasta balsų dauguma turi priimti sprendimą sušaukti konventą. Tikimasi, kad ES Tarybai pirmininkaujanti Ispanija gruodžio mėnesį pateiks atitinkamus pasiūlymus Europos Vadovų Tarybai.

Pasiūlymą keisti ES sutartis Parlamentas priėmė atsižvelgdamas į piliečių lūkesčius dėl veiksmingesnės ir demokratiškesnės Europos, išdėstytus Konferencijos dėl Europos ateities pasiūlymuose.

- Reklama -

Naujausi straipsniai